Veelgestelde vragen van een overnemer

Hoelang duurt een overname?

Een bedrijf overnemen is een vrij complex proces dat de nodige tijd vereist. Bovendien is het geen dagelijkse bezigheid van een (toekomstige) bedrijfsleider. Daarom laat u zich beter begeleiden door een deskundige overnamebemiddelaar zoals Sequensis. Wij benaderen uw overname procesmatig in drie fases: de pre-overname, de overname en de post-overname. Sequensis raadt u als overlater aan het overnametraject te starten met het uitvoeren van een gepersonaliseerde overnamescreening.

Wat doe ik het best vóór ik met de overname start?

Bereid u grondig voor. Dit geldt zowel voor een startende zelfstandige als voor een bedrijfsleider die aan expansie denkt en een ander bedrijf wenst over te nemen. Motivatie is dé basis van elk ondernemingsproject. Denk na over waarom u deze stap zet. Bepaal nauwkeurig wat u wel en niet wilt. Maak ook uw persoonlijke profiel op.

 • In welke richting gaat uw professionele interesse?
 • Hoe degelijk zijn uw technische, commerciële en financiële competenties?
 • Hebt u ervaring en knowhow op het vlak van bedrijfsbeheer?
 • Kunt u interne en/of externe partners leiden en aansturen?
 • Wat zijn uw persoonlijke en professionele doelstellingen?
 • Welke tijdslimiet hanteert u?
 • Welke financiële middelen kunt u investeren?

Stel daarna het profiel op van het soort onderneming die u wilt overnemen.

Hoe wordt de waarde van een onderneming vastgesteld?

De waarde van een onderneming is niet gelijk aan de prijs ervan. De waarde wordt bepaald aan de hand van verschillende waarderingsmethoden. De prijs is het resultaat van onderhandelingen. Het is dat bedrag dat de overnemer wil betalen, rekening houdend met de activa, toekomstige rendementen, marktpositie en de lopende contracten.

De belangrijkste waarderingsmethoden voor een aandelentransactie hangen af van de grootte van de vennootschap:

 • Methode van het gecorrigeerde nettoactief (substantiële waarde): deze methode bepaalt de waarde van de onderneming op basis van haar eigen middelen. Men spreekt van een gecorrigeerd nettoactief omdat bepaalde balansposten naar hun reële waarde worden gecorrigeerd. 
 • Goodwillmethode: deze methode vult de methode van het gecorrigeerde nettoactief aan met een schatting van immateriële elementen, zoals merk, klanten, investeringen in onderzoek en ontwikkelingen.
 • Methode van de rentabiliteitswaarde: deze methode schat de waarde van de onderneming door haar toekomstige resultaten te kapitaliseren. Meestal maakt men een gewoon of gewogen gemiddelde van de winst van de drie of vijf laatste jaren, dat men met de toekomstverwachtingen corrigeert.
 • Discounted cash flow-methode: deze methode is gebaseerd op de toekomstige cashflows over een periode van meerdere jaren, geactualiseerd met het risico van de onderneming. De waarde van de onderneming is hier de actuele waarde van alle vrije cashflows die ze in de toekomst zal produceren.
 • EBIT (Earnings Before Interst & Taxes) methode: met deze methode berekent men de waarde van de onderneming door het bedrijfsresultaat te vermenigvuldigen met een coëfficiënt tussen vier en zes. Daar telt men de beschikbare kasmiddelen bij, na aftrek van de bankschulden.

Wat zijn de voor- en nadelen van een verkoop van aandelen?

Bij de overname van aandelen gaan alle rechten en verbintenissen op de overnemer over. Dat houdt risico’s in voor de overnemer. Vandaar dat de overnemer om zich te beschermen zoveel mogelijk garanties in de overnameovereenkomst zal laten opnemen.

Formaliteiten: met de aandelen wordt de eigendom van de vennootschap in zijn geheel overgedragen.

Fiscaliteit: de formule kan voordelig zijn voor de overlater, aangezien eventuele meerwaarden in principe niet worden belast. Wanneer de meerwaarden buiten het kader van het normale beheer van een privévermogen valt, moet een meerwaardebelasting worden betaald.

Deze formule is minder interessant voor de overnemer aangezien hij de prijs die hij voor de aandelen heeft betaald niet fiscaal kan aftrekken.

Wat zijn de voor- en nadelen van een verkoop van het handelsfonds (activa)?

Bij de overdracht van een handelsfonds neemt de overnemer bepaalde activa over. De verbintenissen van de onderneming worden niet overgenomen en de schulden en vorderingen gaan niet over op de overnemer, tenzij dit anders wordt overeengekomen. Bij de overdracht van een handelsfonds worden de schulden niet automatisch overgedragen, maar in principe is de overnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van de overlater.

Formaliteiten: de specifieke modaliteiten voor de overdracht van bepaalde activa en contracten moeten gerespecteerd worden. Materiaal kan zonder bijzondere modaliteiten overgekocht worden, terwijl contracten meestal vernieuwd moeten worden.

Fiscaliteit: de overlater kan zwaarder worden belast op de gerealiseerde meerwaarde dan bij de verkoop van aandelen.De overnemer kan zijn overnameprijs van de activa fiscaal afschrijven en zijn belastbare basis verlagen. In geval van overdracht van onroerende goederen zijn registratierechten verschuldigd.

Hoeveel eigen financiële middelen breng ik in bij een overname?

De inbreng van eigen middelen is natuurlijk afhankelijk van dossier tot dossier. De algemene regel is dat financiële instellingen een eigen inbreng eisen en eventueel waarborgen vragen. Spelen een belangrijk rol in de financiering: de aard van de activiteit van de onderneming, de track-record, het businessplan en de terugbetalingscapaciteit van het kredietdossier.

Ook hier raden we u aan om u professioneel te laten begeleiden bij de opmaak van uw businessplannen en uw kredietdossier.

Wat zijn de mogelijke financieringsbronnen in het kader van een overname?

Er bestaan verschillende soorten financieringsbronnen op lange termijn. In het kader van een overname zijn de meest voorkomende:

 • Eigen middelen: dit zijn middelen die blijvend in de onderneming worden geïnvesteerd. Het kan persoonlijk spaargeld zijn of gelden uit uw omgeving (van familie, vrienden of vennoten). De eigen middelen vormen de grondslag van de financiering van de onderneming, aangezien financiële instellingen een minimale eigen inbreng eisen om een investeringskrediet in het kader van een overname toe te staan.
 • Business angels (privé-investeerders): dit zijn vaak particulieren, meestal ondernemers, die op zoek zijn naar veelbelovende projecten waarin ze hun persoonlijk vermogen investeren.
 • Investeringskrediet: dit is een krediet om investeringen toegekend door de financiële instellingen uit te voeren. De duur van het krediet hangt af van de financiële capaciteit van de onderneming en de aard van de investering.
 • Achtergestelde lening: die wordt toegekend door openbare instellingen of door de overlater. In dit laatste geval financiert de verkoper een gedeelte van de overnameprijs in de vorm van een lening. Dit versterkt meestal het dossier tegenover de banken. Het kapitaal wordt over een bepaalde termijn terug afgelost, en de verkoper krijgt een normale intrest. Als openbare instelling heeft het participatiefonds twee formules die interessant zijn: de Starteo-lening en de Optimeo-lening.
 • Risicokapitaalverschaffers: dit zijn financiers die via aandelenparticipaties of obligatieleningen participeren. Zij verschaffen, naast financiële ondersteuning, managementbegeleiding en strategisch, operationeel en financieel advies.
Wilt u meer informatie? Download de brochure ‘U zoekt risicokapitaal’.

Kom ik in aanmerking voor steun of subsidies?

Lees hier mogelijke steunmaatregelen.

Door wie laat ik me het best als overnemer begeleiden? 


Om een overname succesvol te laten verlopen, is een doorgedreven kennis op financieel, fiscaal en juridisch vlak noodzakelijk. Naast deze meer technische kennis is het belangrijk om oog te hebben voor de menselijke dimensie in dit traject. Kies daarom als overnemer een partner die deze vier dimensies heel goed beheerst en overnamebegeleiding als corebusiness heeft. Sowieso is het van belang dat u een partner van vertrouwen kiest om u in dit belangrijke proces te begeleiden.

Hoe wordt een overdracht na het sluiten van de deal het best geregeld?

Een gezond principe is dat de overdrachtsperiode tussen overlater en overnemer zo kort mogelijk wordt gehouden. Vele overdrachtstrajecten lopen bijzonder moeizaam omdat de rol van beide partijen niet duidelijk is. Twee kapiteins op één schip is meestal geen goed idee. Als overnemer is het belangrijk om de adviezen van de overlater ten volle te benutten. Kies voor een soepele samenwerkingsformule, beperkt in tijd, die eventueel kan verlengd worden. Schep duidelijkheid over wat u van elkaar verlangt en wat niet. Wees bewust dat u het vertrouwen dient te winnen van de medewerkers, de klanten, de leveranciers en andere belangrijke handelspartners. Ontmoet hen, luister naar hen en stel hen gerust door:

 • u voor te stellen
 • hen inzicht te geven waarom u de onderneming hebt overgenomen
 • uit te leggen wat u wenst te bereiken
 • de goede contacten met de overlater te benadrukken
 • moeilijke vragen niet uit de weg te gaan.

 • Oefen zeker geen kritiek uit op de overlater.

Heeft u nog vragen?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u snel.

Velden met een * zijn verplicht in te vullen